Cổ phiếu luôn được quan tâm đầu tư. Và các nhà đầu tư khi đầu tư vào loại hình này đều mong muốn thu được lợi nhuận. Hoặc sở hữu những quyền lợi khác nhau. Và chính vì vậy, cổ phiếu cũng được chia ra thành các loại khác nhau. Để phù hợp với nhu cầu, mục đích đầu tư của từng cổ đông. Để cổ đông có thể chọn cho mình lựa chọn tốt nhất. Phù hợp với những mục đích đầu tư của mình. Và trong bài viết dưới đây, stmattshh.com sẽ đề cập đến sự khác nhau giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu thường có những đặc điểm gì?

Cổ phiếu thường (hay cổ phiếu phổ thông) là chứng chỉ thể hiện quyền sở hữu của cổ đông trong doanh nghiệp. Cho phép cổ đông được hưởng những quyền lợi thông thường của doanh nghiệp cổ phần. Không có quyền hưởng những lợi ích lớn và đặc biệt từ doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, họ sẽ có thể nắm giữ những chức vụ trong hội đồng cổ đông nếu trúng cử.

Người nắm giữ cổ phiếu thường là cổ đông của doanh nghiệp. Và được nhận các quyền lợi sau:

Quyền trong quản lý và kiểm soát doanh nghiệp: Cổ đông có quyền tham gia bỏ phiếu. Bên cạnh đó là ứng cử vào Hội đồng quản trị. Tham gia quyết định các vấn đề quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Quyền đối với tài sản của doanh nghiệp: Cổ đông được quyền nhận phần lợi nhuận của doanh nghiệp chia cho cổ đông hàng năm dưới hình thức cổ tức. Trong trường hợp, doanh nghiệp phá sản hay giải thể. Cổ đông được quyền nhận một phần giá trị còn lại của doanh nghiệp. Sau khi đã thanh toán các khoản nợ, các chi phí và thanh toán cho cổ đông ưu đãi.

Quyền chuyển nhượng cổ phần sở hữu: Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần cho người khác. Bằng cách bán lại trên thị trường chứng khoán.

Ngoài các quyền lợi nêu trên, cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường còn có thể hưởng những quyền khác như: Quyền được ưu tiên mua cổ phiếu mới do doanh nghiệp phát hành…

Cổ phiếu ưu đãi là gì và mang những đặc điểm như thế nào?

Cổ phiếu ưu đãi là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu trong công ty cổ phần. Đồng thời cho phép người nắm giữ cố phiếu ưu đãi được hưởng một số quyền lợi ưu đãi hơn so với cổ phiếu thường. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định so với cổ đông phổ thông.

Vậy ưu điểm của cổ phiếu ưu đãi là gì?

Quyền ưu tiên về cổ tức và thanh toán khi thanh lý doanh nghiệp: Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi được hưởng 1 mức cổ tức cố định. Mức cổ tức này được xác định trước. Không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cổ đông ưu đãi còn được nhận cổ tức trước cổ đông thường. Ngoài ra, trong trường hợp doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể. Cổ đông ưu đãi được nhận những gì còn lại của doanh nghiệp trước các cổ đông thường.

Không được hưởng quyền bỏ phiếu: Cổ đông ưu đãi không được hưởng quyền bỏ phiếu để bầu ra Hội đồng quản trị. Cũng như thông qua các vấn đề quan trọng trong quản lý doanh nghiệp

Cổ phiếu ưu đãi có thể được phép chuyển đổi thành cổ phiếu thường. Nhưng cổ phiếu thường thì không được phép chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu ưu đãi là gì và mang những đặc điểm như thế nào?

Có những loại cổ phiếu ưu đãi nào?

Cổ phiếu ưu đãi gồm 3 loại chính: Cổ phiếu ưu đãi quyền biểu quyết. Cổ phiếu ưu đãi cổ tức. Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại.

Cổ phiếu ưu đãi quyền biểu quyết: Số phiếu biểu quyết của cổ phiếu ưu đãi này nhiều hơn số phiếu biểu quyết của cổ phiếu thường. Số phiếu biểu quyết của cổ phiếu ưu đãi sẽ được quy định trong điều lệ doanh nghiệp. Thông thường cổ đông sáng lập mới sở hữu loại cổ phiếu ưu đãi này. Tuy nhiên nó chỉ có hiệu lực trong vòng 3 năm. Và sau đó được chuyển đổi thành cổ phiếu thường.

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ nhận được mức cổ tức cố định. Mức côt tức này không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ được nhận cổ tức trước cổ đông nắm giữ cổ phiếu thường. Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi không có quyền tham gia. Biểu quyết hay đề bạt thành viên vào Hội đồng quản trị của doanh nghiệp.

Có những loại cổ phiếu ưu đãi nào?

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi hoàn lại có quyền yêu cầu doanh nghiệp hoàn trả lại số vốn góp vào bất kỳ thời điểm nào (theo thỏa thuận được ghi trên cổ phiếu). Người nắm giữ cổ phiếu ưu đãi hoàn lại không có quyền tham dự. Biểu quyết hay đề cử người vào Hội đồng quản trị.

Như vậy, bạn sẽ nhận được cổ tức nếu đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, làm ăn có lãi. Mỗi loại cổ phiếu sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau. Đối với cổ tức phổ thông, người đầu tư có thể được hưởng tất ca quyền và nghĩa vụ của 1 cổ đông sẽ có. Tuy nhiên, sẽ bị hạn chế những quyền lợi nhất định so với cổ đông ưu đãi. Và ngược lại, cổ đông ưu đãi cũng vậy.