Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050, với mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, Lâm Tòng trở thành tỉnh phát triển. Quốc gia. Đẩy mạnh điều chỉnh cơ cấu kinh tế, tập trung điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp, phát triển theo hướng nông nghiệp toàn diện, hiện đại, trở thành trung tâm nghiên cứu và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của quốc gia và quốc tế; phát triển du lịch chất lượng cao, xây dựng Đà Lạt và các khu vực lân cận thành trung tâm du lịch quốc gia và khu vực Đông Nam Á, trung tâm giáo dục, nghiên cứu và đổi mới khoa học; ..

Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng

Quy hoạch Lâm Đồng hướng đến phát triển hệ thống đô thị thông minh, xanh, nông thôn mới kiểu mẫu; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường…

Tại quyết định 946/QĐ – TTg ban hành ngày 15/6, Thủ tướng Chính phủ đã giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng cũng chỉ đạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng; Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ngành, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Và quy định hiện hành hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện lập quy hoạch. Bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Trong quá trình lập quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ động phối hợp. Cập nhật thông tin với quy hoạch cấp cao hơn để điều chỉnh. Bổ sung đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tính thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch.

Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng góp phần tạo tiền đề cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô

Việc lập “Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” phải phù hợp với quan điểm: xây dựng Lâm Đồng trở thành một khu vực kinh tế động lực của vùng Tây Nguyên, góp phần tạo tiền đề cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế – xã hội theo chiều sâu, chú trọng chất lượng tăng trưởng để đảm bảo tính bền vững và tăng trưởng xanh.

Việc lập “Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Để phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tận dụng tốt mọi cơ hội phát triển. Nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại hướng đến phát triển hệ thống đô thị thông minh, xanh, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường…

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện của cả nước

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện của cả nước. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp. Hướng đến ngành nông nghiệp toàn diện và hiện đại, là trung tâm nghiên cứu. Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế; phát triển du lịch chất lượng cao. Xây dựng thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận thành trung tâm du lịch của cả nước. Và khu vực Đông Nam Á và là trung tâm giáo dục nghiên cứu, sáng tạo khoa học.

Yêu cầu của nội dung lập quy hoạch là phải đảm bảo tính liên kết, đồng bộ. Khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành; các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh và tăng cường liên kết vùng. Xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh. Liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện của cả nước.

Lâm đồng sẽ phát triển công nghiệp theo hướng chọn lọc

Lâm đồng sẽ phát triển công nghiệp theo hướng chọn lọc, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị – nông thôn; phát triển mạnh giáo dục và khoa học kỹ thuật; phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại; nâng cao vai trò văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nội dung lập quy hoạch sẽ phải hướng đến tăng trưởng nhanh và bền vững

Với 03 trụ cột chính là nông nghiệp, du lịch – dịch vụ và công nghiệp

Như vậy, nội dung lập quy hoạch sẽ phải hướng đến tăng trưởng nhanh và bền vững. Với 03 trụ cột chính là nông nghiệp, du lịch – dịch vụ và công nghiệp. Trong đó, nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, là trung tâm nghiên cứu; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế.

Du lịch – dịch vụ chất lượng cao, xây dựng thành phố Đà Lạt thành đô thị thông minh, xanh, trung tâm du lịch chất lượng cao, trung tâm giáo dục nghiên cứu, sáng tạo khoa học;

Công nghiệp theo hướng chọn lọc. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao. Công nghiệp thân thiện với môi trường, tập trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn. Công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến dược liệu, dược phẩm và thực phẩm chức năng từ sản phẩm nông nghiệp…